BB
验证照片 已接种 Pfizer 经测试的 Covid
性别
女性
年龄
26
区域
ปิ่นเกล้า
部分 40/26/38
高度 /重量 162/52

排行: 0 / 5 (0票)

谢谢您的投票

您必须先登录才能投票禁止儿童
❌ไม่รับของโม,ฉีดมา
❌เกิน54 ไม่รับนะคะ
❌ไม่สด ไม่ก้น
❌ไม่รับคนเมา หรือเล่นยา